استاندارد DIN 19643 در استخر

استاندارد DIN 19643 در استخر

استاندارد DIN 19643 در استخر

استاندارد DIN19643 در رابطه با سیستم های تصفیه و گندزدایی استخر

استاندارد DIN آلمان یکی از معتبرترین استانداردهای جهان می باشد.

استاندارد DIN19643  در رابطه با سیستم های تصفیه و گندزدایی و همچنین پارامترهای کمی و کیفی آب استخرهای شنا منتشر شده است. مطالعه این استاندارد معتبر به همه افرادی که با استخرهای شنا در ارتباط هستند توصیه می شود.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید