تصفیه استخر شنا

تصفیه استخر شنا

تصفیه استخر شنا

سیستم اکسیداسیون پیشرفته راه حل مناسبی برای آن دسته افرادی است که تمایل به استفاده از کلر جهت گندزدایی استخرهای خود ندارند. این سیستم با راندمان بالا و با مزایای فراون قابل استفاده در استخرهای شخصی و همچنین استخرهای آبدرمانی می باشد.

گندزدایی با کلر

اکسیداسیون  به واکنش هایی می گویند که در طی آنها یک یا چند الکترون از ماده شیمیایی مورد نظر به ماده دیگر که اکسید کننده نامیده می شود منتقل می شوند. به عبارتی دیگر زمانی  که الکترونها از یک یون، اتم یا مولکول حذف شوند، ماده اکسید شده و هنگامی که الکترونها به یک یون،اتم یا مولکول افزوده شوند ماده احیا می گردد. واکنش های اکسیداسیون و احیا نقش بسزایی  در مهندسی محیط زیست دارند. جدول زیر قدرت اکسیدکنندگی بعضی از عوامل اکسید کننده، که اکثرا مورد استفاده قرار می گیرند را نشان می دهد.

وقتی که اکسیداسیون شیمیاییصورت می پذیرد، اکسیداسیون کامل ترکیب مورد نظر یا گروهی از ترکیبات ممکن است مهم و ضروری نباشد.در بیشتر موارد، اکسیداسیون جزیی برای ترکیبات ساده تر و قابل تجزیه تر برای تصفیه بیولوژیکی بعدی یا کاهش سمیت آن کافی می باشد.

فرایندهای اکسیداسیون شیمیایی به دو گروه تقسیم می شوند:

– فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی کلاسیک

– فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته

فرایند اکسیداسیون پیشرفته یکی از تکنولوژیهای تصفیه است که میتواند برای کاهش تاثیرات مخرب بهداشتی و زیست محیطی زائدات صنعتی به کار رود. در فرایند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) ، پراکسید هیدروژن (H2O2) ، اشعه فرابنفش (UV) ، ازن (O3)و یا یک کاتالیست جهت حذف ترکیبات باقیمانده آلی BOD,COD,TOC   به عنوان راه حلی موثر با هم ترکیب می شوند. هدف طراحی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل است. در حقیقت این رادیکال های هیدروکسیل هستند که بازدهی بالایی در نابودی ترکیبات آلی دارند.

تصفیه استخر بدون کلر

عمدتا اکسیداسیون پیشرفته تولید رادیكال آزاد هیدروكسیل به عنوان  یك اكسید كننده قوی به جهت ویران کردن تركیباتی است كه با اكسید كننده های رایج مانند اكسیژن، ازن و كلر تماما اكسید نمی شوند. رادیكال هیدروكسیل با تركیبات محلول واکنش می دهد و باعث آغاز واكنشهای اكسیداسیون پیشرفته می شود تا زمانی که تركیب مورد نظر تماما از بین رود.

UV/H2O2:

H2O2 + UV → 2·OH (homolytic bond cleavage of the O-O bond of H2O2 leads to formation of 2·OH radicals)

Ozone based AOP:

O3 + HO− → HO2− + O2 (reaction between O3 and a hydroxyl ion leads to the formation of H2O2 (in charged form))

O3 + HO2− → HO2· + O3−· (a second O3 molecule reacts with the HO2− to produce the ozonide radical)

O3−· + H+ → HO3· (this radical gives to ·OH upon protonation)

HO3· → ·OH + O2

مزایای سیستم اکسیداسیون پیشرفته :

  • عدم تولید بوهای آزاردهنده
  • سیستم خودکار
  • سرعت بالای واکنش
  • اشغال فضای کم

 

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید